Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego udostępnionego przez EXPRES MENU, s.r.o. pod adresem www.expres-menu.pl, a w szczególności rodzaje i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług, zasady zawierania umów na odległość, prawa i obowiązki Kupujący oraz EXPRES MENU, s.r.o., tryb odstąpienia od Umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

Kontakt z EXPRES MENU można uzyskać:

 • Telefon: +48 32 500 03 08 (dostępny w godzinach: 8:00 - 16:00)

 • Adres e-mail: info@expresmenu.com

 • Strona internetowa: www.expresmenu.com

 

Reklamacje oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres:

 • Skrytka Pocztowa 15, Poczta Polska, 58-420 Lubawka.

 

Przelewy należy wykonywać na rachunek bankowy:

 • Nr rachunku: CZ80 0300 0000 0002 7728 2266 oraz KOD SWIFT: CEKOCZPP

 • W tytule należy powołać się na numer zamówienia.

 • Odbiorcą przelewu jest: EXPRES MENU, s.r.o., Petříkovická 518, Poříčí, 541 03 Trutnov, Republika Czeska.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.expres-menu.pl jest:

EXPRES MENU, s.r.o. z siedzibą w Trutnovie, Petříkovická 518, Poříčí, 541 03 Trutnov, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradci Králové pod nr C 15009, NIP: 25927078, Regon: 25927078.

 1. EXPRES MENU, s.r.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży produktów spożywczych - gotowych posiłków, pakowanych w warunkach ochronnych.

 2. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki EXPRES MENU, s.r.o. oraz Kupującego powstałe w związku lub na podstawie zamówienia produktów oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.expres-menu.pl.

 3. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Sklepu Internetowego, EXPRES MENU, s.r.o. świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych na stronie internetowej w celu przedstawienia oferty handlowej.

 

§ 2. Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  2. Sprzedawca – EXPRES MENU, s.r.o. z siedzibą w Trutnovie, Petříkovická 518, Poříčí, 541 03 Trutnov, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradci Králové C 15009;NIP: 25927078 Regon: 25927078.

  1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową albo celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Konto Klienta - dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Sklepu Internetowego panel elektroniczny stanowiący zbiór opcji pozwalających Kupującemu na zarządzanie jego danymi osobowymi, kontaktowymi, zgodami marketingowymi, historią Zamówień, decydowanie o usunięciu Konta Klienta oraz korzystanie w ramach Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

  3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Kupującego Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: rodzaj i liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i skończone 18 lat, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

  5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w szczególności Kupujący oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca Konto Klienta.

  6. Usługodawca – EXPRES MENU, s.r.o. świadczące usługę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  7. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy.

  8. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawierana na odległość w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego Sklepu.

  9. Usługa elektroniczna usługa świadczona droga elektroniczna przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.expresmenu.com za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

  11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.

  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem:

 • Sklepu Internetowego,

 • poczty elektronicznej.

 

 1. Zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonywany jest poprzez umieszczenie przez Kupującego wybranego Produktu lub Produktów w koszyku za pomocą przycisku "Do koszyka" znajdującego się przy każdym produkcie.

  1. Po przejściu do widoku Koszyka Kupujący ma możliwość weryfikacji wybranych Produktów, ich ilości, ceny jednostkowej oraz łącznej ceny za wybrane produkty, dostępności w magazynie oraz przewidywanej daty doręczenia.

  2. Kupujący ma możliwość skorzystania z Kuponu Rabatowego poprzez podanie kodu i zatwierdzenie przyciskiem „DODAJ KUPON RABATOWY”. Rabat nalicza się do ceny produktu. Rabaty nie są doliczane do Produktów przecenionych lub objętych inną promocją.

  3. Po skompletowaniu w Koszyku wybranych Produktów, należy kliknąć przycisk „KONTYNUUJ”, co spowoduje przejście do formularza „Wysyłka & płatność”.

  4. Formularz „Wysyłka & płatność” pozwala na wybór:

   • kraju dostawy,

   • waluty rozliczenia,

   • sposobu płatności, zgodnie z § 4 Płatność;

   • sposobu dostawy, zgodnie z § 5 Wysyłka,

  1. Po wyborze sposobu dostawy i płatności, należy kliknąć przycisk „KONTYNUUJ”, co spowoduje przejście do formularza „Informacje o Tobie”.

  2. W formularzu „Informacje o Tobie” należy podać:

   • dane osobowe Kupującego, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu,

   • adres do faktury. Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na firmę należy kliknąć przycisk „Kupuję na firmę” i uzupełnić REGON, NIP oraz firmę przedsiębiorcy,

   • adres do doręczenia. Jeżeli adres doręczania jest inny niż adres do faktury, należy kliknąć przycisk „Doręczyć na inny adres” i wskazać adres do doręczenia.

  3. Dodatkowo Kupujący w formularzu „Informacje o Tobie” ma możliwość:

   • wprowadzenia dodatkowych uwag dla sprzedawcy,

   • wyboru usługi otrzymywania newsletteru,

   • zarejestrowania Konta Klienta.

  4. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość zapoznania się, pobrania, zapisania Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

  5. Kupujący składa Zamówienie u Sprzedawcy za pomocą przycisku "ZAMAWIAM I PŁACĘ".

 1. Zakup za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywany jest poprzez przesłanie przez Kupującego na adres mail info@expresmenu.com informacji:

   • nazwy, ilości i wielkości wybranego Produktu lub Produktów,

   • danych osobowych Kupującego, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu,

   • adres do faktury. Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na firmę należy wskazać REGON, NIP oraz firmę przedsiębiorcy,

   • adres do doręczenia, jeżeli jest inny niż adres do faktury,

   • sposób płatności i opcję dostawy.

 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych EXPRES MENU są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny są aktualne w chwili złożenia Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo poda:

 • dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail,

 • sposób płatności i opcję dostawy,

 • informację o zamówionych Produktach (nazwę, liczbę i wielkość opakowania).

 1. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełninia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia. Oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Produktu w przypadku, gdy Produktu nie można dostarczyć lub zastąpić Produktem innego rodzaju. O zaistniałej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego. Jeżeli część lub całość zamówienia została opłacona, środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu. Oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.

 3. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub anulowaniu zamówienia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub anulowaniu zamówienia należy przesłać na adres: bok@expresmenu.com.

 4. Po złożeniu zamówienia do Kupującego niezwłocznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, które należy traktować, jako potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem oraz treścią złożonego Zamówienia.

 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4. Płatności

 1. Płatności można dokonać w następujący sposób:

 • za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia),

 • za pośrednictwem systemu płatności internetowych, obsługującego przelewy internetowe oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi.

 1. Kupujący dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.

 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty za zamówione Produkty wskazanej w podsumowaniu Zamówienia oraz opłacenia kosztów wybranego sposobu wysyłki i płatności.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał jeden ze sposobów przedpłaty za Zamówienie, płatność powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję zapłaty przy odbiorze Zamówienia, płatność powinna być dokonana w momencie odbioru.

 4. Dane do przelewu:

 • W tytule należy powołać się na numer zamówienia;

 • Nr rachunku: CZ80 0300 0000 0002 7728 2266 ČSOB | BIC/SWIFT: CEKOCZPP;

 • Odbiorca: EXPRES MENU, s.r.o.;

adres: Petříkovická 518, Poříčí, 541 03 Trutnov, Republika Czeska.

 1. Na każdy sprzedany Przedmiot wystawiamy fakturę imienną lub fakturę VAT.

 2. W przypadku anulowania Zamówienia lub części Zamówienia zwrot płatności dokonanej przez Kupujący następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty anulowania Zamówienia lub części Zamówienia. W przypadku częściowego anulowania Zamówienia, zwrotowi podlega odpowiednia część ceny.

 

§ 5. Wysyłka

 1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Polski.

 2. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub wiadomości mail zawierającej Zamówienie.

 3. Kupujący dokonuje wyboru metody wysyłki podczas składania Zamówienia.

 4. Opłaty za poszczególne sposoby wysyłki są wyszczególnione w formularzu „Wysyłka & płatność”. w trakcie składania zamówienia oraz na stronie Sprzedawcy w zakładce: Cena dostawy.

 5. Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. W istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu warunków z pracownikiem Sprzedawcy.

 6. O przekazaniu Zamówienia dostawcy Kupujący jest informowany e-mailem.

 7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego, jeżeli na skutek nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, po przekazaniu dostawcy Zamówienia okaże się, że niemożliwe jest dokonanie wysyłki lub będzie ona opóźniona.

 8. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w cenniku dostawy.

 9. Własność Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru od przewoźnika.

 10. Kupujący odbierając Zamówienie od dostawcy powinien sprawdzić stan Produktów oraz ich zgodność z Zamówieniem.

 11. Dokument sprzedaży, tj. faktura imienna lub faktura VAT, jest dostarczany Kupującemu wraz z Zamówieniem lub przesyłany pocztą elektroniczną na wskazany przez Kupującego w Zamówieniu adres e-mail.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne, jednoznaczne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 2. Do zachowania terminu wskazanego § 6 pkt. 1 Regulaminu wystarczy nadanie w nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego: Skrytka Pocztowa 15, Poczta Polska, 58-420 Lubawka.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 4. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, zwróci dokonaną płatność stanowiącą równowartość ceny zakupu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 5 Regulaminu.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do chwili dokonania przez Kupującego zwrotu Zamówienia lub dostarczenia dowodu odesłania Zamówienia w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 7. Kupujący niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na własny koszt odsyła Zamówienie na adres Sprzedawcy w nieuszkodzonym stanie wraz z kopią dokumentu poświadczającego zakup.

 8. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego:_______________________________

 9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 6 Regulaminu, nie przysługuje Kupującemu niebędącemu Konsumentem.

 

§ 7. Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

 2. Okres przydatności do spożycia każdego rodzaju produktu, instrukcja użycia, zalecany sposób przechowywania oraz - w stosownych przypadkach - zalecane dozowanie są opisane na opakowaniach każdego produktu.

 3. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 ustawy Kodeks Cywilny.

 4. Wyłącza się rękojmie za wady produktu w umowach z przedsiębiorcami zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.

 5. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy: Skrytka Pocztowa 15, Poczta Polska, 58-420 Lubawka.

 6. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

 7. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego udostępniony jest pod adresem:___________________

 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnej reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnej reklamacji, uważa się, że uznał reklamację.

 10. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8. Polityka ochrony prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych oraz polityka ochrony prywatności stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu i są udostępnione pod adresem:________________________ .

 

§ 9. Zmiana Regulaminu

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy zmiany wynikają ze zmian obowiązującego prawa, lub dostosowania do warunków technicznych wpływających na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, zmiany danych adresowych lub istotnej zmiany w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Zamówienie złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będzie realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży produktów na podstawie odpowiedniego zezwolenia. Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ ds. prowadzenia działalności gospodarczej.

 2. Strony niniejszym postanawiają, że stosunek ten podlega prawu polskiemu. Wybór prawa w zdaniu poprzednim nie pozbawia Kupującego będącego konsumentem ochrony, jaką przewidują przepisy prawa właściwego ze względu na miejsca jego zwykłego pobytu, a których nie można wyłączyć w drodze umowy i miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa na podstawie art. 6. (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawa prawach konsumenta.

 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 5. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawca, Konsument może również skorzystać pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów:

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333 email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).

 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.

 

Z powrotem do sklepu