Polityka ochrony prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp

2. Gromadzone dane osobowe

3. Okres przechowywania danych

4. Pliki cookie

5. Prawa użytkownika

6. Bezpieczeństwo i sposób przechowywania danych osobowych

7. Kontakt

 

 

 

 

1. WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy danych osobowych użytkowników niniejszej strony zbieranych celem prowadzenia przez EXPRES MENU, s.r.o. komunikacji z tymi użytkownikami dotyczącej przesłanych przez użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w zakładce „Kontakt” pytań, komentarzy, ocen, opinii o produktach i reklamacji.

 

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki ochrony prywatności wprowadza się następujące definicje:

 1. Zapytanie – przesyłane przez użytkownika drogą mailową na adres info@expresmenu.com pytania, komentarze, oceny, opinie i reklamacje;

 2. Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej: www.expres-menu.pl;

 3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 4. Konto Klienta - dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Sklepu Internetowego panel elektroniczny stanowiący zbiór opcji pozwalających Kupującemu na zarządzanie jego danymi osobowymi, kontaktowymi, zgodami marketingowymi, historią Zamówień, decydowanie o usunięciu Konta Klienta oraz korzystanie w ramach Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

 5. Polityka – niniejsza Polityka ochrony prywatności.

 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką jest EXPRES MENU, s.r.o. z siedzibą w Trutnovie, Petříkovická 518, Poříčí, 541 03 Trutnov, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradci Králové pod nr C 15009, NIP: 25927078, Regon: 25927078.

 

 1. W przypadku zmiany administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe EXPRES MENU, s.r.o. poinformuje o tej zmianie Użytkownika.

 

 1. W niniejszej Polityce opisano:

 1. rodzaje gromadzonych danych osobowych oraz sposoby ich gromadzenia,

 2. sposoby wykorzystywania gromadzonych danych osobowych,

 3. prawa Użytkownika w związku z gromadzeniem jego danych osobowych,

 4. politykę i procedury bezpieczeństwa oraz sposób przechowywania danych osobowych użytkownika.

 

2. GROMADZONE DANE OSOBOWE

 1. EXPRES MENU, s.r.o. gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w sposób i dla celów wskazanych poniżej, w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie oraz o preferencjach zakupowych Użytkownika.

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. gromadzi dane osobowe Użytkowników (w tym adres IP lub inne identyfikatory) oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii:

 

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 • w celu profilowania (marketing) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. gromadzi dane osobowe Użytkowników, którzy zarejestrują Konto Klienta. Użytkownicy proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. gromadzi dane osobowe Użytkowników, którzy złożą zamówienie zakupu towaru poprzez Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.expres-menu.pl. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych, w szczególności wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletteru oraz zarejestrowanie Konta Klienta jest fakultatywne. Dane osobowe są przetwarzane:


 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 • w celach analitycznych, w zakresie informacji zbieranych przy użyciu plików cookies – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. przetwarza dane osobowe, za zgodą Użytkownika, przy świadczeniu usługi newslettera. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Administratora oraz produktów oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.expres-menu.com. Zgodę na otrzymywanie newsletteru można wyrazić poprzez zaznaczenie ”Chcę otrzymywać newsletter” w trakcie składania zamówienia w formularzu „Informacje o Tobie” lub w inny wyraźny sposób, poprzez złożenie oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie newslettera. Usługa newslettera jest bezpłatna i dobrowolna. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera. Dane osobowe są przetwarzane:

 

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy złożą zapytanie lub prześlą wiadomość poprzez:

 • wiadomość e-mail przesyłaną na adres: bok@expresmenu.com

 • wiadomość przesłaną za pomocą formularza znajdującego się w zakładce: „KONTAKT”, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem www.expres-menu.pl.

 • Przesłanie wiadomości za pomocą czatu dostępnego na stronie: www.expres-menu.pl

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działania żądanego przez Uzytkownika (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. przetwarza w szczególności:

 

 • adres e-mail użytkownika;

 • imię i nazwisko użytkownika;

 • adres do doręczenia zamówienia;

 • adres do faktury;

 • numer telefonu;

 • dane przedsiębiorcy tj. NIP, REGON, firma przedsiębiorcy.

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. przetwarza dane osobowe dostarczone bezpośrednio przez Użytkowników oraz dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. może udostępniać i przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach udostępnienie danych innym podmiotom odbywać się będzie jedynie w przypadku uzyskania jednoznacznej i wyraźnej zgody od Użytkownika.


 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania i przechowywania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w szczególności przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia oraz czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, dane przechowywane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzania.


 1. W Przypadku zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora- dane przechowywane są do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.

 

 1. PLIKI COOKIE

EXPRES MENU, s.r.o. używa plików cookie, które pozwalają na zbieranie niektórych rodzajów informacji podczas interakcji ze stroną internetową. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Część z plików cookies jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i w związku z tym nie jest możliwa rezygnacja z ich użycia podstawą prawną użycia niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie o działalności przy pomocy serwisu internetowego. Pozostałe pliki cookies są wykorzystywane w celach analitycznych (pomagają one zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, w celu jej ulepszenia) oraz marketingowych, profilowanie (wykorzystywane w celu dostosowania treści reklam do preferencji Użytkownika). Wyrażenie lub odmowa zgody na wykorzystywanie plików cookies jest możliwe przy pierwszym wejściu na stronę www.expres-menu.pl lub poprzez wejście w zakładkę „Edytuj ustawienia plików cookie” znajdującą się u dołu strony. Pliki cookies używane przez EXPRES MENU, s.r.o. można usunąć bezpośrednio w użytej przeglądarce internetowej.

 

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W celu ich udostępnienia powinien zwrócić się o udostępnienie swoich danych osobowych, na adres e-mail: info@expresmenu.com, podając zakres swoich danych osobowych, które EXPRES MENU, s.r.o. powinien mu udostępnić.

 

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu powinien zwrócić się na adres e-mail info@expresmenu.com o usunięcie danych osobowych, ich sprostowanie (zakres sprostowania) lub ograniczenie ich przetwarzania (wraz ze wskazaniem zakresu ograniczenia takiego przetwarzania). Dane osobowe zostaną usunięte, sprostowane lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone niezwłocznie po uzyskaniu od Użytkownika stosownej informacji, a EXPRES MENU, s.r.o. potwierdzi dokonanie tych czynności zwrotną wiadomością e-mail na adres Użytkownika.

 

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz przetwarzania, którego dokonano na podstawie innej niż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. W celu cofnięcia zgody użytkownik powinien wysłać na adres e-mail info@expresmenu.com informację o cofnięciu zgody. Od chwili otrzymania wiadomości o cofnięciu zgody EXPRES MENU, s.r.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczące narusza obowiązujące przepisy.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkowników, EXPRES MENU, s.r.o. wprowadziła szereg zabezpieczeń. Dane Użytkowników przechowywane są w bezpiecznych środowiskach operacyjnych do których dostęp mają wyłącznie pracownicy EXPRES MENU, s.r.o., przedstawiciele i wykonawcy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania celów przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej.

 

 1. EXPRES MENU, s.r.o. będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymaganiami prawnymi przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych. EXPRES MENU, s.r.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. EXPRES MENU, s.r.o. nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. EXPRES MENU, s.r.o. nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 

7. KONTAKT

 1. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki ochrony prywatności EXPRES MENU, s.r.o. dotyczących zbierania danych osobowych, skontaktuj się z nami online poprzez czat dostępny pod adresem www.expres-menu.pl, prześlij wiadomość na adres info@expresmenu.com lub napisz na adres EXPRES MENU, s.r.o.:

- EXPRES MENU, s.r.o., Skrytka Pocztowa 15, Poczta Polska, 58-420 Lubawka lub

- EXPRES MENU, s.r.o., Petříkovická 518, Poříčí, 541 03 Trutnov, Republika Czeska.

 

 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: bok@expresmenu.com oraz pod numerem telefonu +48 32 500 03 08 w godzinach (8:00 - 16:00).

 

Z powrotem do sklepu